Inovácia procesu výroby betónových produktov | MRA

EU

Inovácia procesu výroby betónových produktov

 Operačný program

Názov projektu

Inovácia procesu výroby betónových produktov

Názov a sídlo Prijímateľa

MRA betón, s. r. o., Sverepec 365, 017 01 Sverepec

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a vytvorenie nových pracovných miest prostredníctvom inovácie produkčného procesu, ktorý prispeje k zníženiu energetickej náročnosti výroby a negatívnych vplyvov na životné prostredie a ku zvýšeniu efektívnosti v procese výroby betónových produktov.

Projekt je realizovaný v rámci hlavnej aktivity „Rozvoj existujúceho MSP“.

Predmetom projektu a teda aj obsahom realizácie hlavnej aktivity projektu je obstaranie technológie pre inováciu produkčného procesu betónových produktov, doprava na miesto dodania, inštalácia a uvedenie do prevádzky a realizácia skúšobnej prevádzky/testovanie prevádzky. Realizácia projektu naplní nasledovné ukazovatele projektu: počet inovovaných procesov (1); počet podnikov, ktoré dostávajú granty (1 podnik); nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch (3 FTE) a počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín (1 FTE).

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ.

Webové sídlo OP: www.opvai.sk

Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk


WEB_publicita_MRA-beton-s.r.o..pdf